pn-pt 9:30-17:00
+421 905 635 904
Войти
 
| Zpracování osobních údajů
Stiahnuť dokument
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotyčnej osoby, je spoločnosť LEMON SPORT s.r.o., IČO: 45348545, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62517 / B
DIČ: 2022948301, DIČ: SK2022948301 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov, znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len "zákon č. 122/2013 Zz"). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Zz riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Zz, o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zásady používajú nasledujúce pojmy:

Subjekt osobných údajov - fyzická osoba, ktorej údaje boli odovzdané Prevádzkovateľovi.

Osobné dáta - akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo konkrétneho alebo identifikovateľného subjektu osobných údajov

Spracovanie osobných údajov (spracovanie) - akákoľvek akcia (operácia) alebo sada akcií (operácií) s osobnými údajmi vykonávaná pomocou automatizačných nástrojov alebo bez ich použitia. Spracovanie zahŕňa okrem iného: zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizáciu, akumuláciu, ukladanie, objasňovanie (aktualizáciu, zmenu), extrakciu, prenos (distribúciu, poskytovanie, prístup), depersonalizáciu, blokovanie, mazanie, ničenie.

Automatizované spracovanie - spracovanie osobných údajov pomocou počítačovej technológie.

Šírenie osobných údajov - akcie zamerané na zverejnenie osobných údajov neobmedzenému počtu osôb.

Poskytovanie osobných údajov - akcie zamerané na zverejnenie osobných údajov určitej osobe alebo určitému okruhu osôb.

Blokovanie osobných údajov - dočasné ukončenie spracovania osobných údajov (pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na ich objasnenie).

Zničenie osobných údajov - akcie, v dôsledku ktorých je nemožné obnoviť obsah osobných údajov a (alebo) v dôsledku čoho sú zničení hmotní nositelia osobných údajov.

Anonymizácia osobných údajov - akcie, v dôsledku ktorých je nemožné určiť vlastníctvo osobných údajov konkrétnemu subjektu bez použitia ďalších informácií.

Cezhraničný prenos osobných údajov - prenos osobných údajov na území cudzieho štátu, orgánu cudzieho štátu, zahraničnej fyzickej osobe alebo zahraničnej právnickej osobe.

1. Účely a právny základ spracovania osobných údajov.
1.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu potrebnom na plnenie účelu a obchodných podmienok. Dotyčnou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
1.2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých pre zákaznícky účet a marketingové účely.
Účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, na plnenie kupnej zmluvy uzavretej prostredníctvom lemonsport.sk online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzavretím tejto kupnej zmluvy na zodpovedanie vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke lemonsport.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej smluvní stranou ste vy ako dotknutá osoba. Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje považuje za důvěrné, použije ich len na uskutočnenie plnenia kupnej zmluvy a nebude ich zverejňovať, poskytovať tretím osobám a pod výnimkou sú situácie, ktoré súvisia s distribuciou objednaného tovaru as platebním stykom: oznámenie mena a priezviska, adresy dodanie, emailovej adresy a telefonického kontaktu. Osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci týmto získava od Kupujúceho súhlas so spracovaním a uchovávaním týchto osobných údajov za účelom plnenia kupnej zmluvy, a to až do písomného odvolania súhlasu s týmto spracovávaním.

Pri zriadení zákazníckeho účtu prostredníctvom funkcie „registrácia zákazníka“ budú vaše údaje, tj meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a e-mailová adresa uložené v zákazníckej databáze spoločnosti LEMON SPORT s.r.o. Spracovanie je na základe vášho súhlasu. Ako zákazník ste oprávnený kedykoľvek požadovať vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu. Bližšie informácie k tejto téme sú k dispozícii v sekcii 5. Práva dotknutých osôb.

Pokiaľ ste pri zriadení zákazníckeho účtu poskytli súhlas so zasielaním reklamných informácií - newsletteru, použije spoločnosť LEMON SPORT s.r.o. Vami zadané údaje na marketingové účely. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete ho s účinkami do budúcnosti kedykoľvek odvolať.

1.3. Hlavným cieľom Prevádzkovateľa je zabezpečiť ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd počas Spracovania, vrátane ochrany práv na súkromie, osobných a rodinných tajomstiev, prísneho a prísneho dodržiavania požiadaviek legislatívy v poli osobných údajov.
1.4. Prevádzkovateľ zverejňuje zásady na webe a taktiež k nim poskytuje neobmedzený prístup akejkoľvek osobe, ktorá sa osobne prihlási.
1.5. Na iné online zdroje sa zásady akcie nevzťahujú.
1.6. V prípade potreby má Prevádzkovateľ právo vykonávať zmeny Zásad. Prevádzkovateľ vykonáva povinnú revíziu Zásad v prípade významnej zmeny právnych predpisov v oblasti osobných údajov.
1.7. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený v aktuálnom vydaní. Nová verzia zásad nadobúda účinnosť okamihom ich zverejnenia na webe.

2. Účely zhromažďovania osobných údajov
2.1. Prevádzkovateľ vykonáva procesy spojené so spracovaním osobných údajov za účelom plnenia povinností. Tieto povinnosti Prevádzkovateľa sú:
2.1.1. poskytovanie prístupu na web;
2.1.2. poskytovanie poradenskej podpory Subjektu osobných údajov;
2.1.3. zasielanie správ, oznámení, žiadostí, informačných a/alebo obchodných informácií na e-mailovú adresu uvedenú Subjektom osobných údajov;
2.1.4. v prípade potreby vykonanie výskumu akejkoľvek kategórie;
2.1.5. zaistenie funkčnosti a bezpečnosti stránok;
2.1.6. prenos osobných údajov do platobných systémov a sprostredkovateľských platobných organizácií pri vykonávaní platieb v rámci funkčnosti webu;
2.1.7. realizácia partnerstva a ďalších programov súvisiacich s distribúciou reklamných informácií e-mailom, telefonicky a inými možnými spôsobmi;
2.1.8. porovnanie osobných údajov na potvrdenie ich presnosti a overenie tretími stranami v prípadoch stanovených zákonom;
2.1.9. predchádzať prípadom podvodu a iného zneužitia a vyšetrovať také prípady;
2.1.10. riešenie sporov, zhromažďovanie spätnej väzby a riešenie problémov;
2.1.11. zlepšovanie kvality stránok, jednoduché používanie a vývoj nových funkcií;
2.1.12. dodržiavanie požiadaviek legislatívy.
3. Zoznam osobných údajov, ktoré majú byť spracované
3.1. V závislosti na vyplnenom formulári Webových stránok alebo telefonicky a oznamovaných informáciách môžu byť spracovávané nasledujúce osobné údaje: priezvisko, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
3.2. Technické informácie, pokiaľ ich možno korelovať s Subjektom osobných údajov: údaje o technických prostriedkoch (počítač, mobilný telefón), IP adresa, typ operačného systému, typ prehliadača, zemepisná poloha, poskytovateľ internetových služieb a ďalšie informácie.
3.3. Informácie o správaní subjektu osobných údajov na webe (vrátane dátumu, času a počtu návštev, informácií o navštívených stránkach, zobrazených službách, o prechodoch z iných online zdrojov, o odoslaných požiadavkách).
3.4. Informácie získané automaticky pri prístupe na web, vrátane používania cookies (cookies). Odosielanie týchto údajov je možné zabrániť deaktivácii cookies v prehliadači, v ktorom je web otvorený.
3.5. Údaje o online platbe. Keď Subjekt vykonáva osobné údaje on-line, spracováva Prevádzkovateľ iba údaje o čase, spôsobe a výške platby. Ďalšie údaje, vrátane informácií o bankovej karte, sú spracovávané na strane banky av súlade s jej pravidlami.
4. Zásady spracovania
4.1. Dostatočnosť je hlavným princípom Spracovania, ktorého sa Prevádzkovateľ riadi. Osobné údaje nebudú spracované, pokiaľ to nebude požadované.
4.2. Spracovanie prebieha v súlade so zásadami:
4.2.1. Zákonnosť a spravodlivosť spracovania.
4.2.2. Spracovanie na konkrétne, vopred stanovené a legitímne účely.
4.2.3. Zabránenie zlúčeniu databáz obsahujúcich osobné údaje, ktorých spracovanie sa vykonáva za účelom vzájomne nekompatibilného.
4.2.4. Spracovanie iba tých osobných údajov, ktoré spĺňajú účely ich spracovania.
4.2.5. Súlad obsahu a objemu osobných údajov s uvedenými účelmi spracovania.
4.2.6. Presnosť, dostatočnosť, relevancia a spoľahlivosť osobných údajov.
4.2.7. Zákonnosť technických opatrení zameraných na spracovanie.
4.2.8. Primeranosť a účelnosť spracovania.
4.2.9. Ukladanie osobných údajov vo forme, ktorá vám umožní určiť ich predmet, a to maximálne po dobu požadovanú účelom spracovania alebo po dobu súhlasu.
4.2.10. Spracované osobné údaje sú v prípadoch uvedených v zásadách okamžite zničené alebo anonymizované.
5. Podmienky spracovania
Zhromažďovanie osobných údajov
5.1. Metódy:
5.1.1. Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov pri registrácii na webe, pri kontaktovaní prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych sietí, instant messengerov, e-mailom prevádzkovateľa, telefonicky. Osoba vyplňujúca formulár Webu, zasielajúci požiadavku Prevádzkovateľovi e-mailom alebo prostredníctvom kuriérov zaručuje, že ním uvedené údaje sú spoľahlivé, aktuálne a neporušujú práva tretích osôb a právne predpisy;
5.1.2. Automatické zhromažďovanie informácií pomocou technológií a služieb: webové protokoly, súbory cookie, webové značky, ktoré sa spúšťajú len po zadaní vašich údajov na webe.
Ukladanie osobných údajov
5.2. Metódy:
5.2.1. Elektronické médiá využívajúce automatizované spracovanie, s výnimkou prípadov, keď sa neautomatické spracovanie vykonáva v súlade s požiadavkami právnych predpisov.
5.3. Osobné údaje sú uložené vo forme, ktorá vám umožní určiť osobné údaje, a to dlhšie, než je požadované účelom spracovania, pokiaľ doba uchovávania nie je stanovená zákonom, zmluva, ktorej zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. Odovzdanie osobných údajov
5.4. Prevádzkovateľ bez súhlasu nedistribuuje ani neposkytuje osobné údaje tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy sú verejne dostupné alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie ohrozenia života a zdravia, prevencie, potlačenia porušenia subjektu osobných údajov, ochrany oprávnenej záujmy Prevádzkovateľa a tretích strán,
rovnako ako v prípadoch stanovených právnymi predpismi.
5.5. Osobné údaje bez získania súhlasu možno poskytnúť súdnym orgánom pre výkon spravodlivosti, orgánom štátnej bezpečnosti, prokuratúre, polícii, vyšetrovacím orgánom, iným orgánom a organizáciám v prípadoch ustanovených regulačnými právnymi aktmi, ktoré sú záväzné a na ich motivovanú žiadosť.
5.6. V prípade poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ upozorní príjemcu, že tieto údaje je možné použiť iba na účely, na ktoré boli oznámené.
Aktualizácia, zničenie osobných údajov.
5.7. V prípade potvrdenia nepresnosti osobných údajov podliehajú aktualizácii.
5.8. Prevádzkovateľ vykonáva zničenie osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
5.8.1. Prítomnosť ohrozenia bezpečnosti webu.
5.8.2. Ukončenie alebo ukončenie uzavretej zmluvy.
5.8.3. Vypršenie doby skladovania osobných údajov.
5.8.4. Dosiahnutie cieľov Spracovanie alebo strata potreby dosiahnuť tieto ciele.
5.8.5. V prípade odvolania súhlasu.
Blokovanie osobných údajov.
5.9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne zastaviť Spracovanie (pokiaľ nie je Spracovanie nevyhnutné na objasnenie osobných údajov).
6. Cezhraničný prenos osobných údajov
6.1. Za účelom dosiahnutia cieľov stanovených v Zásadách môže Prevádzkovateľ odovzdávať Osobné údaje do iných krajín, než je krajina, z ktorej boli pôvodne prijaté. Pred začiatkom
pri vykonávaní Cezhraničného prenosu osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby cudzí štát, na ktorého území sa prenos osobných údajov vykonáva, poskytoval primeranú ochranu práv Subjektu osobných údajov . Cezhraničným prenosom osobných údajov chráni Prevádzkovateľ údaje v súlade so Zásadami.
6.2. Cezhraničný prenos osobných údajov na území cudzích štátov, ktoré neposkytujú primeranú ochranu práv subjektu osobných údajov, možno vykonať:
6.2.1. V prípade písomného súhlasu Subjektu s osobnými údajmi pre cezhraničný prenos údajov;
6.2.2. v prípadoch ustanovených medzinárodnými zmluvami, ustanovenými federálnymi zákonmi, zaistenie obrany a bezpečnosti štátu, ako aj bezpečné fungovanie dopravného komplexu, chráni záujmy jednotlivca, spoločnosti a štátu v oblasti dopravného komplexu pred protiprávnymi činmi;
6.2.3. na vykonanie dohody, ktorej stranou je subjekt osobných údajov;
6.2.4. za účelom ochrany života, zdravia a iných životne dôležitých záujmov Subjektu osobných údajov alebo záujmov iných osôb, pokiaľ nie je možné získať písomný súhlas Subjektu osobných údajov.
7. Práva subjektu osobných údajov
7.1. Subjekt osobných údajov má právo zaslať Prevádzkovateľovi spôsobom uvedeným v Zásadách požiadavku na obdržanie informácií o Spracovaní, vrátane informácií obsahujúcich:
7.1.1. potvrdenie skutočnosti o spracovaní;
7.1.2. právny základ pre spracovanie;
7.1.3. účely a metódy Spracovanie používané Prevádzkovateľom,
7.1.4. spracovávané osobné údaje týkajúce sa príslušného subjektu, zdroje ich prijatia, pokiaľ právne predpisy neustanovujú iný postup pre zasielanie týchto údajov;
7.1.5. podmienky spracovania, vrátane podmienok ukladania osobných údajov;
7.1.6. postup na výkon práv stanovených právnymi predpismi;
7.1.7. informácie o vykonanom alebo očakávanom cezhraničnom prenose dát;
7.1.8. informácie o osobách, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené na základe dohody s prevádzkovateľom alebo v súlade s právnymi predpismi;
7.1.9. meno alebo priezvisko, meno, priezvisko a adresa osoby vykonávajúcej Spracovanie v mene Prevádzkovateľa, pokiaľ je Spracovaním poverená alebo bude poverená taká osoba;
7.1.10. ďalšie informácie stanovené právnymi predpismi.
8. Povinnosti prevádzkovateľa
8.1. V súlade s požiadavkami zákona o osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný:
8.1.1. prijať potrebné a dostatočné opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností stanovených právnymi predpismi;
8.1.2. poskytnúť na žiadosť Subjektu osobných údajov informácie o Spracovaní alebo oprávnené odmietnutie;
8.1.3. na žiadosť Subjektu o osobné údaje objasniť, zablokovať alebo vymazať spracované Osobné údaje, pokiaľ sú neúplné, zastarané, nepresné, nezákonne získané alebo zbytočné na uvedený účel Spracovanie;
8.1.4. zabezpečiť zákonnosť Spracovanie. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť zákonnosť Spracovania, je Prevádzkovateľ v lehote nepresahujúcej 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa zistenia protiprávneho Spracovania povinný zlikvidovať alebo zaistiť zničenie osobných údajov;
8.1.5. zastaviť spracovanie a zničiť osobné údaje v lehote nepresahujúcej 30 (tridsať) dní od dátumu odvolania súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je možné v spracovaní pokračovať v súlade s právnymi predpismi.
9. Obmedzenie zodpovednosti
9.1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:
9.1.1. zachovanie dôvernosti a/alebo použitie osobných údajov nezávisle zdieľaných alebo poskytovaných subjektom osobných údajov tretím stranám,
9.1.2. konanie tretích strán, ktoré získali prístup k osobným údajom subjektu osobných údajov jeho vinou;
9.1.3. možné zneužitie osobných údajov subjektu osobných údajov, ku ktorému došlo v dôsledku technických problémov so softvérom, servermi alebo počítačovými sieťami mimo kontroly prevádzkovateľa.
10. Poradie posúdenia odvolania
10.1. Subjekt osobných údajov alebo jeho zástupca má právo zasielať Prevádzkovateľovi svoje žiadosti / otázky, a to aj ohľadom Spracovania, a to písomne na adrese: Drobného, 27, Bratislava-Dúbravka, 84102 Bratislava, alebo vo forme elektronického dokumentu na e-mailovú adresu: sales@lemonsport.sk
10.2. Žiadosť musí obsahovať informácie, ktoré umožňujú identifikáciu Subjektu osobných údajov, vrátane údajov o jeho telefónnom čísle a e-maile.
10.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje posúdiť a zaslať odpoveď na prijatú žiadosť do 30 (tridsať) pracovných dní od dátumu prijatia žiadosti.
11. Podrobnosti o operátorovi

LEMON SPORT s.r.o.

Adresa: Drobného, ​​27, Bratislava-Dúbravka, 84102 Bratislava.

IČO: 45 348 545, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 62517 / B, DIČ (DIČ): 2022948301

Obchodné podmienky
  Добавить файл
  Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.
  Máte dotazy nebo návrhy ke zlepšení naší práce? Vyplňte níže uvedený formulář a brzy budete náš manažer odpoví. Uveďte správné kontaktní informace.

  Můžete také připojit fotografii nebo podrobnosti pro fakturaci v níže uvedeném formuláři.
   Добавить файл
   Выберите файл с расширением (doc, docx, xls, xlsx, txt, rtf, pdf, png, jpeg, jpg, gif) и размером, не превышающим 20 МБ.
   Выберите упаковку для вашего заказа
   Если вы хотите упаковать каждый товар отдельно, добавьте в заказ несколько упаковок. Пожелания к упаковке, цвет ленточки и возможность выбора цветной бумаги можете уточнить у менеджера при подтверждении заказа.

   Неверный информационный блок

   'api:auth.ajax' is not a component